Friday, November 8, 2019

YouTube November

Town Plan & Zoning - 11/04/19
https://youtu.be/ITlXBQLaL9A

Police Commission & Traffic Authority - 11/06/19
https://youtu.be/Pju2iA7QFu8

Veterans Day - 11/11-19
https://youtu.be/UWHlb2ZegpY

Selectmen - 11/13/19
https://youtu.be/VAeYRkoGyyI

EDC - 11/14/19
https://youtu.be/ArcxiBJTV6M

Fire - 11/18/19
https://youtu.be/fT1PiqAzZoIo

CUPOP - 11/18/19
https://youtu.be/NkmU_lTDNCE

WBOE - 11/18/19
https://youtu.be/IiWj2YpwGQI

Inland Wetlands - 11/20/19
https://youtu.be/ArzcW5m7DPQ

Finance - 11/21/19
https://youtu.be/JM98rsLnRbw

CC - 11/21/19
https://youtu.be/zqNNEHHaKbc